วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ


 
บทที่ 5


สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

 

              การสำรวจ ความต้องการการใช้โบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผลแลข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการการใช้โบของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) ริบบิ้นสีขาว 2) ริบบิ้นสีน้ำเงิน 3) ริบบิ้นสีแดง 4) ริบบิ้นสีน้ำตาล 5) ริบบิ้นสีดำ 6) แบบสำเร็จรูปสีขาว 7) แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน
8) แบบสำเร็จรูปสีแดง 9) แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล 10) แบบสำเร็จรูปสีดำ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน และ คุณครู จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า      
         นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์มีความต้องการใช้ ริบบิ้นสีขาว คิดเป็นร้อยละ
6.8 ริบบิ้นสีน้ำเงิน คิดเป็นร้อยละ 3.6  ริบบิ้น
สีแดง คิดเป็นร้อยละ
1.2 ริบบิ้นสีน้ำตาล คิดเป็นร้อยละ 6 ริบบิ้นสีดำ คิดเป็นร้อยละ 1.2 แบบสำเร็จรูปสีขาว  คิดเป็นร้อยละ 0.2 แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.4  
แบบสำเร็จรูปสีแดง คิดเป็นร้อยละ
0 แบบสำเร็จรูปสีดำ คิดเป็นร้อยละ 0.8 แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล คิดเป็นร้อยละ 0    
         คุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์มีความต้องการใช้ ริบบิ้นสีขาว คิดเป็นร้อยละ 7  ริบบิ้นสีน้ำเงิน คิดเป็นร้อยละ 4.8  ริบบิ้นสีแดง คิดเป็นร้อยละ 0.4  ริบบิ้น
สีน้ำตาล       คิดเป็นร้อยละ 0.4 ริบบิ้นสีดำ คิดเป็นร้อยละ 1.6 แบบสำเร็จรูปสีขาว คิดเป็นร้อยละ 2.8   แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน  คิดเป็นร้อยละ 0.4  แบบสำเร็จรูปสีแดง คิดเป็นร้อยละ 0   แบบสำเร็จรูปสีดำ คิดเป็นร้อยละ 0 แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล คิดเป็นร้อยละ 0.4


อภิปรายผลการวิจัย

              จากการสำรวจ ความต้องการการใช้โบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

              ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการการใช้โบของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดคือ  ริบบิ้นสีขาว ซึ่งมีค่าร้อยละ สูงถึง 26   นั่นอาจเป็นเพราะว่า ริบบิ้นสีขาว เป็นโบที่ถูกกฎระเบียบของโรงเรียน ดูแล้วสะอาดตา สวยงาม แสดงถึงความบริสุทธ์ของนักเรียนหญิง ในส่วนของ ริบบิ้นสีน้ำตาล มีค่าร้อยละ สูงถึง 24 นั่นอาจเป็นเพราะว่า ริบบิ้นสีน้ำตาล เป็นโบที่ไม่เปื้อนง่าย และง่ายต่อการรักษาความสะอาดได้อีกด้วย จึงทำให้ ริบบิ้นสีน้ำตาลได้รับความนิยมในลำดับต้น ๆ  ในส่วนของ แบบสำเร็จรูปสีแดงได้รับความนิยมน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะแบบสำเร็จรูปสีแดง ไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายและดูไม่เหมาะสมเท่ากับริบบิ้นสีขาว จึงเป็นที่นิยมสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
               ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการการใช้โบของคุณครูมากที่สุดคือ ริบบิ้นสีขาว ซึ่งมีค่าร้อยละ สูงถึง 30 นั่นอาจเป็นเพราะว่า ริบบิ้นสีขาว เป็นโบที่ถูกกฎระเบียบของโรงเรียน ดูแล้วสะอาดตา สวยงาม แสดงถึงความบริสุทธ์ของนักเรียนหญิง ในส่วนของ ริบบิ้นสีน้ำเงิน มีค่าร้อยละ สูงถึง 16 นั่นอาจเป็นเพราะว่า ริบบิ้นสีน้ำเงิน เป็นโบที่ไม่เปื้อนง่าย และง่ายต่อการรักษาความสะอาดได้อีกด้วย จึงทำให้ ริบบิ้นสีน้ำเงินได้รับความนิยมในลำดับต้น ๆ  ในส่วนของ แบบสำเร็จรูปสีแดง ได้รับความนิยมน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะแบบสำเร็จรูปสีแดง ไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายและดูไม่เหมาะสมเท่ากับริบบิ้นสีขาว จึงเป็นที่นิยมสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

 

ข้อเสนอแนะ

          ควรแยกสำรวจเป็นระดับชั้น เพราะจะได้ทราบเหตุผลต่างๆที่อาจแตกต่างกันไปในช่วงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น