วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล    นางสาวจุฑามาศ   สมน้อยเลขที่         6
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ตัดต่อวีดิโอ , รวบรวมไฟล์งาน
ชื่อ-สกุล    นางสาวจุฑารัตน์   สมน้อย

เลขที่         7
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ผู้สัมภาษณ์  , บทที่ 1,3,5 , คิดบทสัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล    นางสาวธนภรณ์   เครือโชติ

เลขที่         11
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ผู้สัมภาษณ์ , บทที่ 2,4 , ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล    นางสาวลลิตา   ยิ้มละมัย

เลขที่         14
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ถ่ายทำวีดิโอ , บทคัดย่อ , หน้าปก , บรรณนานุ-
                 กรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น