วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล


บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม สถานะ

 

สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. สถานะ
            นักเรียน

            ครู
            รวม

50
50
100

50.00
50.00
100.00

 
 

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนและร้อยละ ความต้องการการใช้โบของคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  


ข้อที่
ความต้องการในการเลือกใช้โบ
N
ร้อยละ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 
 
 
 
ริบบิ้นสีขาว เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีขาว เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีขาว เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีขาว เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีขาว เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีแดง เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีแดง เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีแดง เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีแดง เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีแดง เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีดำ เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีดำ เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีดำ เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีดำ เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีดำ เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะอื่นๆ
6
1
0
15
1
1
1
8
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
4
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
 
12
2
0
30
2
2
2
16
0
4
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
8
0
0
2
8
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
 
3
6
-
1
6
6
6
2
-
5
-
-
-
-
6
6
-
-
-
-
-
-
4
-
-
6
4
-
6
6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
 
 
รวม
50
100
 

 


 

ตารางที่ 3  แสดงจำนวนและร้อยละ ความต้องการการใช้โบของนักเรียนหญิง ม.ปลาย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์         


ข้อที่
ความต้องการในการเลือกใช้โบ
N
ร้อยละ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 
 
 
 
ริบบิ้นสีขาว เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีขาว เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีขาว เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีขาว เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีขาว เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีแดง เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีแดง เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีแดง เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีแดง เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีแดง เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีดำ เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีดำ เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีดำ เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีดำ เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีดำ เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะอื่นๆ
0
3
0
13
0
3
1
5
0
0
1
0
1
0
1
4
0
12
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
 
0
6
0
26
0
6
2
10
0
0
2
0
2
0
2
8
0
            24
0
0
0
0
             6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
 
 
-
5
-
1
-
5
7
3
-
-
7
-
7
-
7
4
-
2
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
 
 
รวม
50
100
 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น