วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล    นางสาวจุฑามาศ   สมน้อยเลขที่         6
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ตัดต่อวีดิโอ , รวบรวมไฟล์งาน
ชื่อ-สกุล    นางสาวจุฑารัตน์   สมน้อย

เลขที่         7
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ผู้สัมภาษณ์  , บทที่ 1,3,5 , คิดบทสัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล    นางสาวธนภรณ์   เครือโชติ

เลขที่         11
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ผู้สัมภาษณ์ , บทที่ 2,4 , ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล    นางสาวลลิตา   ยิ้มละมัย

เลขที่         14
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ถ่ายทำวีดิโอ , บทคัดย่อ , หน้าปก , บรรณนานุ-
                 กรมคลิปตัวอย่าง

ตัวอย่างคลิปการสัมภาษณ์

https://www.facebook.com/hamsuda.sanwicha#!/video.php?v=431029353733450&set=o.253867208139534&type=2&theater

บรรณานุกรม


บรรณานุกรม

รูปโบ
โบนักเรียน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:            
http://www.tarad.com/product/5426107


เหตุผลการเลือกใช้โบ

                   “ ผูกโบไปโรงเรียนสีอะไรกัน ”  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:          


                   การใช้โบในสถานศึกษาและประโยชน์ของการใช้โบ

                   “ กฎระเบียบโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ”  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:        

               http://www.sss.ac.th/method/

                  

                  

 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ


 
บทที่ 5


สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

 

              การสำรวจ ความต้องการการใช้โบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผลแลข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการการใช้โบของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) ริบบิ้นสีขาว 2) ริบบิ้นสีน้ำเงิน 3) ริบบิ้นสีแดง 4) ริบบิ้นสีน้ำตาล 5) ริบบิ้นสีดำ 6) แบบสำเร็จรูปสีขาว 7) แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน
8) แบบสำเร็จรูปสีแดง 9) แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล 10) แบบสำเร็จรูปสีดำ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน และ คุณครู จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า      
         นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์มีความต้องการใช้ ริบบิ้นสีขาว คิดเป็นร้อยละ
6.8 ริบบิ้นสีน้ำเงิน คิดเป็นร้อยละ 3.6  ริบบิ้น
สีแดง คิดเป็นร้อยละ
1.2 ริบบิ้นสีน้ำตาล คิดเป็นร้อยละ 6 ริบบิ้นสีดำ คิดเป็นร้อยละ 1.2 แบบสำเร็จรูปสีขาว  คิดเป็นร้อยละ 0.2 แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.4  
แบบสำเร็จรูปสีแดง คิดเป็นร้อยละ
0 แบบสำเร็จรูปสีดำ คิดเป็นร้อยละ 0.8 แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล คิดเป็นร้อยละ 0    
         คุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์มีความต้องการใช้ ริบบิ้นสีขาว คิดเป็นร้อยละ 7  ริบบิ้นสีน้ำเงิน คิดเป็นร้อยละ 4.8  ริบบิ้นสีแดง คิดเป็นร้อยละ 0.4  ริบบิ้น
สีน้ำตาล       คิดเป็นร้อยละ 0.4 ริบบิ้นสีดำ คิดเป็นร้อยละ 1.6 แบบสำเร็จรูปสีขาว คิดเป็นร้อยละ 2.8   แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน  คิดเป็นร้อยละ 0.4  แบบสำเร็จรูปสีแดง คิดเป็นร้อยละ 0   แบบสำเร็จรูปสีดำ คิดเป็นร้อยละ 0 แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล คิดเป็นร้อยละ 0.4


อภิปรายผลการวิจัย

              จากการสำรวจ ความต้องการการใช้โบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

              ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการการใช้โบของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดคือ  ริบบิ้นสีขาว ซึ่งมีค่าร้อยละ สูงถึง 26   นั่นอาจเป็นเพราะว่า ริบบิ้นสีขาว เป็นโบที่ถูกกฎระเบียบของโรงเรียน ดูแล้วสะอาดตา สวยงาม แสดงถึงความบริสุทธ์ของนักเรียนหญิง ในส่วนของ ริบบิ้นสีน้ำตาล มีค่าร้อยละ สูงถึง 24 นั่นอาจเป็นเพราะว่า ริบบิ้นสีน้ำตาล เป็นโบที่ไม่เปื้อนง่าย และง่ายต่อการรักษาความสะอาดได้อีกด้วย จึงทำให้ ริบบิ้นสีน้ำตาลได้รับความนิยมในลำดับต้น ๆ  ในส่วนของ แบบสำเร็จรูปสีแดงได้รับความนิยมน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะแบบสำเร็จรูปสีแดง ไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายและดูไม่เหมาะสมเท่ากับริบบิ้นสีขาว จึงเป็นที่นิยมสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
               ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการการใช้โบของคุณครูมากที่สุดคือ ริบบิ้นสีขาว ซึ่งมีค่าร้อยละ สูงถึง 30 นั่นอาจเป็นเพราะว่า ริบบิ้นสีขาว เป็นโบที่ถูกกฎระเบียบของโรงเรียน ดูแล้วสะอาดตา สวยงาม แสดงถึงความบริสุทธ์ของนักเรียนหญิง ในส่วนของ ริบบิ้นสีน้ำเงิน มีค่าร้อยละ สูงถึง 16 นั่นอาจเป็นเพราะว่า ริบบิ้นสีน้ำเงิน เป็นโบที่ไม่เปื้อนง่าย และง่ายต่อการรักษาความสะอาดได้อีกด้วย จึงทำให้ ริบบิ้นสีน้ำเงินได้รับความนิยมในลำดับต้น ๆ  ในส่วนของ แบบสำเร็จรูปสีแดง ได้รับความนิยมน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะแบบสำเร็จรูปสีแดง ไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายและดูไม่เหมาะสมเท่ากับริบบิ้นสีขาว จึงเป็นที่นิยมสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

 

ข้อเสนอแนะ

          ควรแยกสำรวจเป็นระดับชั้น เพราะจะได้ทราบเหตุผลต่างๆที่อาจแตกต่างกันไปในช่วงอายุ

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล


บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม สถานะ

 

สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. สถานะ
            นักเรียน

            ครู
            รวม

50
50
100

50.00
50.00
100.00

 
 

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนและร้อยละ ความต้องการการใช้โบของคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  


ข้อที่
ความต้องการในการเลือกใช้โบ
N
ร้อยละ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 
 
 
 
ริบบิ้นสีขาว เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีขาว เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีขาว เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีขาว เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีขาว เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีแดง เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีแดง เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีแดง เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีแดง เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีแดง เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีดำ เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีดำ เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีดำ เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีดำ เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีดำ เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะอื่นๆ
6
1
0
15
1
1
1
8
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
4
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
 
12
2
0
30
2
2
2
16
0
4
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
8
0
0
2
8
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
 
3
6
-
1
6
6
6
2
-
5
-
-
-
-
6
6
-
-
-
-
-
-
4
-
-
6
4
-
6
6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
 
 
รวม
50
100
 

 


 

ตารางที่ 3  แสดงจำนวนและร้อยละ ความต้องการการใช้โบของนักเรียนหญิง ม.ปลาย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์         


ข้อที่
ความต้องการในการเลือกใช้โบ
N
ร้อยละ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 
 
 
 
ริบบิ้นสีขาว เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีขาว เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีขาว เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีขาว เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีขาว เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีน้ำเงิน เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีแดง เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีแดง เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีแดง เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีแดง เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีแดง เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีน้ำตาล เพราะอื่นๆ
ริบบิ้นสีดำ เพราะสวยงาม
ริบบิ้นสีดำ เพราะไม่หลุดง่าย
ริบบิ้นสีดำ เพราะไม่เปื้อนง่าย
ริบบิ้นสีดำ เพราะถูกระเบียบ
ริบบิ้นสีดำ เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีขาว เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีแดง เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล เพราะอื่นๆ
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะสวยงาม
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะไม่หลุดง่าย
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะไม่เปื้อนง่าย
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะถูกระเบียบ
แบบสำเร็จรูปสีดำ เพราะอื่นๆ
0
3
0
13
0
3
1
5
0
0
1
0
1
0
1
4
0
12
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
 
0
6
0
26
0
6
2
10
0
0
2
0
2
0
2
8
0
            24
0
0
0
0
             6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
 
 
-
5
-
1
-
5
7
3
-
-
7
-
7
-
7
4
-
2
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
 
 
รวม
50
100