วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง  ความต้องการการใช้โบของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า        นางสาวธนภรณ์   เครือโชติ
แผนการเรียน               วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  อาจารย์ณรินทร์   น้อยพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   อาจารย์สุพรรณี   ปลื้มถนอม
ปีการศึกษา                     2557
บทคัดย่อ
          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการการใช้โบของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์   โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็น  เกี่ยวกับ 1) ริบบิ้นสีขาว  2) ริบบิ้นสีน้ำเงิน  3) ริบบิ้นสีแดง  4) ริบบิ้นสีน้ำตาล    5) ริบบิ้นสีดำ  6) แบบสำเร็จรูปสีขาว  7) แบบสำเร็จรูปสีน้ำเงิน  8) แบบสำเร็จรูปสีแดง    9) แบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล  10) แบบสำเร็จรูปสีดำ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน  50  คนและคุณครูจำนวน  50  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เป็นแบบสำรวจ  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  มี/ไม่    ใช่/ไม่ใช่  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
         ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนเลือก ริบบิ้นสีขาว  รองลงมาคือ ริบบิ้นสีน้ำตาล  ต่ำสุดคือ  แบบสำเร็จรูปสีขาว และคุณครูเลือกอันดับหนึ่ง คือ ริบบิ้นสีขาว  รองลงมาคือ ริบบิ้นสีน้ำเงิน  และต่ำสุดคือ ริบบิ้นสีน้ำตาล