วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า


บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า


          การสำรวจ ความต้องการการใช้โบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

                            1.  กลุ่มเป้าหมาย

                            2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

                            3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

                           4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 
กลุ่มเป้าหมาย 

          กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 50 คน คุณครู 50 คน   รวม   100  คน


เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ
         
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ
แบ่งออกเป็น 2  ตอน

    ตอนที่ 1  เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกเป็นสถานะ
      ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
1)โบแบบสำเร็จรูปสีขาว  2)โบแบบสำเร็จรูปสีดำ
3)โบแบบสำเร็จรูปสีน้ำตาล  4)โบแบบสำเร็จรูปสีแดง  5)โบแบบสำเร็จรูปน้ำเงิน 
6)โบแบบริบบิ้นสีสีขาว  7)โบแบบริบบิ้นสีดำ  8)โบแบบริบบิ้นสีน้ำตาล  9)โบแบบริบบิ้นสีแดง  10)โบแบบริบบิ้นสีน้ำเงิน
เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย      
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ

              เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

             1. ศึกษาทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสร้างของแบบสำรวจ     
             2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหากำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษา
          
             3. นำแบบสำรวจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยครูที่ปรึกษาแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 50 คน คุณครู 50 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล                                           
              การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
              1.  นำแบบสำรวจไปขออนุญาตครูที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อแจกแบบสำรวจให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล                          
              2. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสำรวจด้วยตนเอง จำนวน
100 ฉบับได้กลับคืนมา จำนวน 100  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100     
     

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
           
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ดังนี้                                  
            1. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น เพศ  อายุ   ระดับชั้นที่กำลังศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ  
            2.  ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2  การสำรวจความต้องการการใช้โบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น