วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 1 บทนำบทที่ 1
บทนำ

ความสำคัญและความเป็นมา

            สถานศึกษาแต่ละสถาบันมีกฎระเบียบทั้งแตกต่างกันและเหมือนกันซึ่งแต่ละสถานศึกษามีกฎในการเลือกใช้โบผูกผมแตกต่างกันออกไป บางสถานศึกษาหรือบางโรงเรียนออกกฎให้นักเรียนใช้โบสีขาวบ้าง สีแดง สีน้ำตาล หรือสีน้ำเงิน ตามกฎระเบียบที่โรงเรียนตั้งขึ้น         

ตามกฎของโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผูกโบสีขาว แต่โบสีขาวแบบผูกหลุดและสกปรกง่าย ข้าพเจ้าจึงอยากทราบถึงความต้องการการเลือกใช้โบของนักเรียนหญิงและคุณครูในโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย
            นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์จำนวน50 คน และ คุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์จำนวน 50 คน

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

            เพื่อสำรวจความต้องการใช้โบของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ และ คุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
         นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ คุณครูต้องการให้ใช้โบสีน้ำเงินแบบสำเร็จรูปมากที่สุด

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

แบบสำรวจ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า

            1.ได้ทราบถึงความต้องการการเลือกใช้โบของนักเรียนและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

            2.ทราบถึงเหตุผลที่เลือกใช้โบชนิดนั้นหรือสีนั้น

            3. ได้ทราบถึงค่านิยมในการเลือกใช้โบ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น